Upraviť zodpovedajúcu otázku

Otázka môže obsahovať krátky úvod, po ktorom je študentovi predložených niekoľko otázok a odpovedí. Pre každú otázku je len jedna správna odpoveď.

Študent musí vybrať odpoveď, ktorá zodpovedá každej otázke.

Pri výpočte výslednej známky majú všetky otázky rovnakú váhu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka